Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Ogłoszenia Drukuj E-mail


Jordanów, 02.07.2020 r.


Obwieszczenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko oraz dla Sołectwa Łętownia

Treść obwieszczenia.pdf

WYLOZENIE_LETOWNIA.zip

WYLOZENIE_TOPORZYSKO.zipJordanów, 04.06.2020 r.


Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Naprawa

Treść obwieszczenia.pdf

PLAN.zip

POS.zipJordanów, 06.02.2020 r.


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.


Obwieszczenie_studium.pdf

JORD_RYS_UWARUNKOWANIA.pdf

JORD_RYS_KIERUNKI.pdf

Studium_Jordanow_dowylozenia.pdfJordanów, 16.01.2020 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec.

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docx

POS_tekst.pdf

POS_rysunek.pdf

Plan_uchwala.pdf

Plan_rysunek.pdfJordanów, 12.12.2019 r.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxJordanów, 14.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jordanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Naprawa.

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxJordanów, 14.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jordanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko.

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxJordanów, 26.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jordanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxJordanów, 29.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko

Obwieszczenie.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxJordanów, dnia: 25.07.2019 r.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jordanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.


OGL_mpzp.doc

RODO Klauzula informacyjna.docxObwieszczenie Wójta Gminy Jordanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia w zakresie działek 9129, 5860/1, 5861/1, 5825/1, 328/4, 389/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Rozstrzygnięcie (doc)

Wykaz uwag (doc)


Ogłoszenie Wójta Gminy Jordanów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko w zakresie działki 1237/2

Treść OgłoszeniaObwieszczenie Wójta Gminy Jordanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia w zakresie działek 9129, 5860/1, 5861/1, 5825/1, 328/4, 389/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść Obwieszczenia

MPZP_LETOWNIA.zipJordanów 28.03.2019rOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW


O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek 4076/1, 4076/2, 4076/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu.doc

PONS_TEKST.pdf

Rysunek prognozy.pdf

Ustalenia.pdf

Zalacznik nr 1.pdfJordanów 20.03.2019r


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW


Wójt Gminy Jordanów informuję, że będą przedstawione na sesji kwietniowej projekty uchwał Radzie Gminy Jordanów dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Toporzysko i Łętownia. Po podjęciu uchwał przez Radę Gminy Jordanów będzie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości i terminie składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Jordanów
Artur KudziaJordanów 20.03.2019r


Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów informuję o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Naprawa i Wysoka. Wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie od 25 marca do 30 kwietnia 2019r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów
Artur KudziaJordanów 03.12.2018r.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Jordanów Nr XXXVII/339/2018 z dnia 18 października 2018r.


Obwieszczenie Toporzysko.pdf

Uchwała Toporzysko.pdfJordanów 03.12.2018r.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia wraz z prognozą oddziaływania na środowiska wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Łętownia.pdf

Uchwała Łętownia.pdfJordanów 12.07.2018r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej (adres: www.gmina-jordanow.pl) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 23 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jordanów, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 r. w budynku OSP w Łętowni o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. ), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów, przy ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać Wójtowi Gminy Jordanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław PudoJORD_RYS_KIERUNKI_wylozenie_min.pdf

JORD_RYS_PROGNOZA_wylozenie_min.pdf

JORD_RYS_UWARUNKOWANIA_wylozenie_min.pdf

Prognoza-studium.pdf

Studium.pdfJordanów 26.04.2017r.OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY W JORDANOWIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Naprawa)

Na podstawie art. 17 pkt ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XXV/218/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą
Uchwała Nr XXIX/256/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów obejmującego sołectwo: Naprawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 5 maja 2017r. do 29 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Rynek 2

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów (wsi: Naprawa) rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. w remizie OSP w Naprawie o godz. 12:00

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Rynek 2 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017r.

Projekt_naprawa.jpg

Projekt_naprawa_prognoza.jpg

Projekt_naprawa_2.jpg

Projekt_naprawa_1.jpg

Projekt_naprawa_3.jpg

mpzp_naprawa_prognoza16a.doc

mpzp_naprawa16.doc

uwaga do planu-wzor.docxJordanów, 05.10.2015r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY W JORDANOWIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jordanów Uchwały Nr IX/74/2015 z dnia 27.08.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów. Zmiana studium, obejmuje teren Gminy Jordanów w granicach administracyjnych sołectwo: Osielec, Łętownia, Naprawa, Toporzysko, Wysoka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

Wójt Gminy Jordanów

Wniosek.doc

Jordanów, 24.06.2015r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów nr XXIX/255/2009 z dnia 22 października 2009 zmieniającą Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałę nr XXV/217/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec oraz Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwiecień 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 11.00, w remizie OSP w Osielcu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34 -240 Jordanów, ustnie do protokołu w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 3 pok. nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jordanów.Wójt Gminy Jordanów

mpzp_OSIELEC.doc

mpzp_OSIELEC_prognoza15.doc

OSIELEC_MPZP.pdf

OSIELEC_MPZP_prognoza.pdf

Jordanów, 24.06.2015r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 1 lipca 2015 r. do. 26 lipca 2015 r.
w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, pok. 1

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 1100, w remizie OSP w Osielcu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres Urzędu Gminy Jordanów, Rynek 2, 34 -240 Jordanów, ustnie do protokołu w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 3 pok. nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jordanów.

Wójt Gminy Jordanów

mpzp_OSIELEC.doc

mpzp_OSIELEC_prognoza.doc

OSIELEC_MPZP.jpg

OSIELEC_MPZP_prognoza.jpg

Jordanów, 09.12.2014r.


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa ToporzyskoNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów Nr XXIX/253/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Jordanów Nr XXV/216/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek nr ewid: 180/3, 180/4, 178/3 (tereny oznaczone w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolami 15.MN,U, 37.ZN, 38.ZN), 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1431/3, 1432/4, 1432/5, 1432/6, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1426/3, 1427/3, 1427/5, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1438/6, 1438/7, 1438/8 (teren oznaczony w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 1.P,U), 1589/3, 1592/4, 1592/5, 4236/4 (w zakresie granic terenu oznaczonego w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 2.P,U).
w dniach od 16 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014r. w godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Rynek 2 w sali obrad. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w części projektu zmiany planu podlegającej wyłożeniu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art.18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 r.

Zgodnie z art.40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy w części projektu zmiany planu podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów na adres 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2, ustnie do protokołu w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3 pok. Nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jordanów.

Wójt Gminy Jordanów


mpzp_toporzysko.doc

prognoza_toporzysko.doc

toporzysko_MPZP_prognoza1.pdf

toporzysko_MPZP_prognoza2.pdf

toporzysko_MPZP_prognozalegenda.pdf

toporzysko_MPZP1.pdf

toporzysko_MPZP2.pdf

toporzysko_MPZPlegenda.pdf


24.11.2014 Jordanów


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Osielec)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XIV/217/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą
Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów obejmującego sołectwo: Osielec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 1 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2014r. w budynku 2 Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014r. o godz. 11.00 w remizie OSP w Osielcu.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, ul.Rynek 2 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015r.

Prognoza_Osielec.doc

OSIELEC_MPZP_Prognoza.pdf

mpzp_OSIELEC.doc

OSIELEC_MPZP_wył1.pdf

OSIELEC_MPZP_wył2.pdf
29.10.2014 Jordanów


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY W JORDANOWIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Łętownia)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012r. poz. 647-tekst jednolity z późn.zm.) oraz uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XXV/219/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą Uchwała Nr XXIX/257/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów obejmującego sołectwo: Łętownia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 5 listopada 2014r. do 28 listopada 2014r. w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 listopada 2014r. o godz. 11.00 w remizie OSP w Łętowni.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Rynek 2 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014r.

Prognoza_Łetownia.doc

MPZP_ŁETOWNIA_prognoza.pdf

mpzp_letownia.doc

MPZP_LETOWNIA_pd.pdf

MPZP_LETOWNIA_pn.pdf