Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Czym jest GOASiP? Print E-mail
sobota, 21 marzec 2020

Czym jest GOASiP?Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli (GOASiP) to jednostka organizacyjna Gminy Jordanów, która realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Jordanów przy ul. Mickiewicza 3 w pokoju nr 5. Obecnie zatrudnionych jest w nim 5 osób.

Image


GOASIP pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek, wtorek – od godz. 7.30 – 15.30

środa – od 7.30 – 16.30

czwartek – od 7.30 – 15.30

piątek – od 7.30 – 14.30Image


GOASiP obsługuje następujące placówki z terenu Gminy Jordanów:

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łętowni,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Naprawie,

Szkołę Podstawową im. Karola Szymanowskiego w Osielcu,

Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku,

Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wysokiej,

Przedszkole Samorządowe w Łętowni,

Przedszkole Samorządowe w Osielcu.

Image


Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą finansowo-księgową istniejących na terenie Gminy Jordanów placówek oświatowych, w szczególności:

- obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek ZUS oraz należności podatkowych dla Urzędu Skarbowego,

- prowadzenie obsługi rachunków bankowych szkół i przedszkoli,

- prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT w placówkach oświatowych

- prowadzenie księgowości budżetowej obsługiwanych szkół i przedszkoli

- zapłata faktur, rachunków i innych zobowiązań finansowych szkół i przedszkoli wobec wierzycieli

- sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w obsługiwanych szkołach i przedszkolach w ustawowych okresach, zawierające zestawienia dochodów i wydatków oraz inne wymagane prawem sprawozdania finansowe

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez dyrektorów placówek,

- opracowanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty i wychowania,

- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,

- sporządzanie w obsługiwanych placówkach miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,

- na wniosek uprawnionych pracowników obsługiwanych szkół i przedszkoli – kompletowanie wniosków o przyznanie emerytur lub rent i przekazywanie zainteresowanym lub przesyłanie do Oddziału ZUS,

- przygotowywanie dla pracowników obsługiwanych placówek – niezbędnej dokumentacji w celu naliczenia kapitału początkowego /Rp-7/,

- obsługa rachunkowa zakładowego funduszy świadczeń socjalnych w szkołach i przedszkolach

prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli – emerytów.

- prowadzenie spraw związanych z obsługą wypłat z funduszu na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka oraz dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

- przygotowywanie informacji i analiz dotyczących funkcjonowania obsługiwanych placówek oświatowych dla potrzeb Wójta i Rady Gminy Jordanów - przeprowadzanie i rozliczanie okresowych inwentaryzacji w obsługiwanych szkołach i przedszkolach

- realizacja i rozliczanie różnego rodzaju programów rządowych i projektów unijnych w szkołach tj.: program Umiem pływać (nauka pływania dla uczniów), Aktywna tablica (zakup tablic multimedialnych do szkół), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek do bibliotek szkolnych), projekt unijny „Kompetencje-kluczowe czynniki sukcesu”, występowanie do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy subwencji oświatowej

- występowanie z wnioskami oraz rozliczanie wszelkiego rodzaju dotacji (dotacji na zakup podręczników i - ćwiczeń dla wszystkich uczniów, dotacji na wychowanie przedszkolne, dotacji na pomoc materialną dla uczniów)

- współpraca z Kuratorium Oświaty oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach oświatowych.Image


Ponadto w ramach zadań zleconych przez gminę Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie zajmuje się także:

1/ prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej,

2/ analizą i oceną arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli i aneksów do nich,

3/ prowadzeniem spraw z zakresu przyznawania dla uczniów dodatkowych godzin lekcyjnych w związku z otrzymaniem przez nich orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych

4/ organizacją i obsługą konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

5/ przygotowywaniem ocen pracy dyrektorów szkół i przedszkoli

6/ przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji placówek oświatowych oraz innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania jednostek obsługiwanych,

7/organizacją i obsługą komisji egzaminacyjnych na stopnień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przygotowywaniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych,

8/ organizacją dowozu uczniów do szkół, w tym dowozu uczniów niepełnosprawnych,

9) prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

10/ prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków losowych,

11/ prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów Wójta Gminy Jordanów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci Uzdolnionych

12/ sprawowaniem nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia przez nich 18 roku życia

13/ prowadzeniem spraw dotyczących udzielania zezwoleń na założenie i likwidację niepublicznych szkół i przedszkoli wraz z prowadzeniem ewidencji tych placówek,

14/ naliczeniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

15/ sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem żłobków, w tym przeprowadzanie okresowych kontroli

16/ koordynowaniem i nadzorowaniem przebiegu rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli,

17) prowadzeniem spraw związanych z nagrodami dla nauczycieli, nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Jordanów,

18) prowadzeniem innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Jordanów w zakresie oświaty.

< Prev   Next >