Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Środki na pomoc materialną dla uczniów Drukuj E-mail
czwartek, 16 kwiecień 2020

Środki na pomoc materialną dla uczniówJak co roku Gmina Jordanów otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wysokość dotacji w tym roku wynosi 63.000 zł. Świadczenia te są przyznawane w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Image


Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje :

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - obecnie kwota ta wynosi 528 zł.


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne.

Przykład wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

• podręczniki,

• słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,

• plecak szkolny,

• obuwie sportowe, strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres,

• piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki; flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.,

• tusze do drukarek, papier ksero,

• programy multimedialne edukacyjne,

• komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura,

• pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca),

• płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego,

• bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, itp.

Zasiłek szkolny jest pomocą doraźną, udziela się go uczniowi incydentalnie, może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Podstawą do przyznania zasiłku powinny być jednak każdorazowo inne okoliczności faktyczne.

Zasiłek przyznany może być niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego - uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej - z powodu zajścia zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym może być np.: pożar, powódź, kradzież, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia itp.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie pod numerem telefonu 18/ 26 87 616.
< Poprzedni   Następny >